Báo cáo cuộc gọi vào


Báo cáo cuộc gọi vào

Report: Inbound Call

  • Báo cáo chi tiết cuộc gọi
  • Báo cáo ACD: Thống kê SLA theo hàng đợi và agent, Chi tiết nhỡ ring no answered đối với agent, Thống kê và trích xuất cuộc gọi trả lời theo hàng đợi
  • Quản lý báo cáo ghi âm cuộc gọi inbound
  • Chi tiết cuộc gọi vào
  • Báo cáo agent: Thống kê trích xuất Agent AUX, Agent online trên hệ thống, Báo cáo thống kê agent