Báo cáo Outbound, Telesales


Báo cáo Outbound, Telesales
  • Báo cáo Chiến dịch Agent thực hiện
  • Báo cáo trích xuất chi tiết cuộc gọi theo chiến dịch
  • Báo cáo thống kê, trích xuất kết quả chiến dịch
  • Thống kê hiệu suất agent làm việc theo chiến dịch
  • Báo cáo thống kê, trích xuất hiệu suất làm việc của agent (KPI)
  • Báo cáo quản lý ghi âm cuộc gọi outbound
  • Báo cáo xử lý chốt hẹn và hồ sơ (Báo cáo tổng lên hẹn, Báo cáo tổng hẹn, Báo cáo đã lên hồ sơ)