Case - xứ lý vụ việc tiếp nhận, phản hồi


Case - xứ lý vụ việc tiếp nhận, phản hồi

Case - xứ lý vụ việc tiếp nhận, phản hồi

  • Báo cáo thống kê case theo trạng thái: Mới, Chờ, Quá hạn, Đã xử lý
  • Thống kê theo Team, theo Agent
  • Thống kê theo kênh
  • Thống kê theo phân loại tiếp nhận