Monitoring: Call & Agent


Monitoring: Call & Agent
  • Trạng thái Agent: Nghe xen, nghe lén, nhắc nhở agent (Spy, Whisper, Conf Monitoring)
  • Giám sát hàng đợi - Queue Monitoring: Agent online, Login vào hệ thống ,Login/logout Queue
  • Giám sát cuộc gọi vào theo giờ
  • Wallboard