Nâng cao giá trị của sản phẩm dịch vụ.


Nâng cao giá trị của sản phẩm dịch vụ.

Mô tả mục tiêu giá trị của sản phẩm dịch vụ.

Mục tiêu giá trị - Value Propositions: mô tả lại những mục tiêu giá trị mà sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp đã và đang tạo cho nhóm khách hàng mục tiêu. Nói cách khác, đây là lý do mà khách hàng chọn của công ty bạn thay vì công ty của đối thủ.